Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

docx 6 trang Hòa Bình 13/07/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_7_sach_canh_dieu.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

  1. ĐỀ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 7 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Câu 1: (Nhận biết) Trong các số sau, số biểu diễn số hữu tỉ là 7 7 12,5 2 A. . B. . C. . D. . 2 0 23 1,7 1 1 1 Câu 2: Số đối của số hữu tỉ là A. 3. B.3. C. . D. . 3 3 3 Câu 3: Căn bậc hai số học của 9 là A. 3. B. -3. C. 3. D. 81. Câu 4: Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là A. ¤ . B. I . C. ¡ . D. ¢. Câu 5: (Nhận biết) Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng? A. 0,2 0,02. B. 16 4. C. 0,04 0,2. D. 0,04 0,2. Câu 6: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Số đường thẳng qua A và song song với d là A. 0.B. 1. C. 2. D. vô số. Câu 7: (Nhận biết) Trong các câu sau đây, câu nào đúng? A. Hai tam giác có ba cặp góc tương ứng bằng nhau là hai tam giác bằng nhau. B. Hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau là hai tam giác bằng nhau. C. Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và một cặp góc ương ứng bằng nhau là hai tam giác bằng nhau. D. Hai tam giác có một cặp cạnh tương ứng bằng nhau và cặp góc đối diện với cặp cạnh đó bằng nhau là hai tam giác bằng nhau. Câu 8: (Nhận biết) Cho hình vẽ. Trên hình có bao nhiêu cặp gócy đối' đỉnh (khác góc bẹt)? x A. 1. B. 2. 2 C. 3. D. 4. 1 3 K 4 y x' Câu 9: (Nhận biết) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào cho ta một định lý A. Hai góc so le trong thì bằng nhau. B. Hai góc bằng nhau thì so le trong. C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau. D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Câu 10 Tam giác ABC và DEF có µA Eµ, Bµ Fµ, Dµ Cµ AB EF, BC FD, AC ED; . Khi đó ta có A. ABC DEF. B. ABC EFD. C. ABC FDE. D. ABC DFE. Câu 11: (Nhận biết) Quan sát biểu đồ và cho biết yếu tố nào ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của trẻ? A. Vận động B. Di truyền C. Dinh dưỡng D. Giấc ngủ và môi trường Câu 12: (Nhận biết) Cho biểu đồ sau:
  2. A.135 . B.90 C. 45. D. 0 . Câu 4. (NB) Trong các hình vẽ dưới đây, hình vẽ cho biết Ot là tia phân giác của góc xOy là: A. B C. D. Câu 5. Hình vẽ dưới đây cho biết đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB là: A. B. C. D. Câu 6. (TH) Cho tam giác ABC cân tại A, khẳng định dưới đây sai SAI là: A. AB = BC B. AB = AC 1800 µA C. Bµ Cµ D. Bµ . 2 Câu 7. (NB) Cho biểu đồ sau: Năm nào có tỉ lệ học sinh THCS nghiện điện thoại cao nhất? A. 2018. B. 2019.C. 2020. D. 2021 Câu 8. (NB) Chọn khẳng định đúng: A. 20,(23) 20,23 B. 20,(23) 23,(23) C. 20,(23) 20,(23) D. 20,(23) 20,23 Câu 9. (TH) Kết quả phép tính ( 16)2 là A. - 16. B. 16 . C. -4. D. 4 . Câu 10. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm các ngành công nghiệp của nước ta. Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào? A. Biểu đồ tranh. C. Biểu đồ đoạn thẳng. B. Biểu đồ cột D. Biểu đồ hình quạt tròn Câu 11 . Quan sát biểu đồ dưới đây, nếu quy ước rằng lượng mưa của mỗi tháng trong mùa mưa đều cao hơn 100 mm. Hãy cho biết mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ tháng nào? A. Tháng 5. B. Tháng 4. C. Tháng 9. D. Tháng 12. Câu 12. (TH) Quan sát biểu đồ sau và chọn khẳng định sai?
  3. D. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 7 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ.án A C C B D B B B D B C D PHẦN II: TỰ LUẬN Câu Ý Nội dung Điểm 5 4 1 5 24 5 5 29 150 29 121 . . 0,5 13 a 3 5 6 3 30 30 3 30 30 30 30 æ ö2022 æ ö2019 æ ö3 ç- 1÷ ç- 1÷ ç- 1÷ - 1 b ç ÷ : ç ÷ = ç ÷ = 0,5 èç 4 ø÷ èç 4 ø÷ èç 4 ø÷ 64 ABC và ABD có: AC = AD BC = BD 14 AB là cạnh chung 1,0 ABC = ADC (c.c.c) CAˆ B DAˆ B Ta có: 23.2,54 = 58,42 ≈ 58,4 0,75 15 Vậy độ dài của cái thước xấp xỉ 58,4 . 0,25 (nếu HS chỉ tính đúng đến 58,42 thì đạt 0,5 điểm) a 4 thể loại phim 0,5 Phim hài được yêu thích nhất 16 b 0,5 c 11 học sinh Xét tam giác ABC, có: µA Bµ Cµ 1800 Bµ 1800 µA Cµ 1800 600 500 700 17 1 1 Do BD là tia phân giác của góc B, nên ·ABD D· BC Bµ 350 2