Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán 12 - Năm học 2022-2023 - Mã đề 102 - Trường THPT Hàm Long

docx 6 trang giangpham 25/12/2022 6740
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán 12 - Năm học 2022-2023 - Mã đề 102 - Trường THPT Hàm Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_khao_sat_chat_luong_dau_nam_hoc_mon_toan_12_nam_hoc.docx

Nội dung text: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán 12 - Năm học 2022-2023 - Mã đề 102 - Trường THPT Hàm Long

  1. SỞ GD & ĐT BẮC NINH KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM HỌC TRƯỜNG THPT HÀM LONG NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (không kể thời gian phát đề) Số báo danh: Họ và tên: Mã đề 102 Câu 1. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau: Hàm số y f x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. ; 2 B. 0; C. 2;0 D. 0;2 Câu 2. Có tất cả bao nhiêu khối đa diện đều A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. Câu 3. Cho hình chóp S.ABC có SA  (ABC), đáy ABC vuông tại A. Mệnh đề nào sau đây sai: A. góc giữa (SBC) và (SAC) là góc SCB B. (SAB)  (SAC) C. Vẽ AH  BC,H thuộc BC. Góc giữa (SBC) và (ABC) là góc AHS D. (SAB)  (ABC) Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA  (ABCD),SA=2a, AB=a, BC=2a. Côsin của góc giữa SC và DB bằng: 1 2 1 1 A. B. C. D. 5 5 5 2 5 Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có , SA (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật có BC=a 2 , AB= a 3 .Khoảng cách giữa SD và BC bằng: 3a 2a a 3 A. B. a 3 C. D. 4 3 2 Câu 6. Cho hàm số f (x) , đồ thị hàm số y f (x) như hình vẽ dưới đây. Hàm số y f 3 x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. 2;3 . B. 4;6 . C. 1;2 . D. ; 1 . 1 2 Câu 7. Điểm M có hoành độ âm trên đồ thị C : y x3 x sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với 3 3 1 2 đường thẳng y x là: 3 3 Mã đề 102 Trang 1/6
  2. Câu 17. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y x3 6x2 4m 9 x 4 nghịch biến trên khoảng ; 1 là 3 3 A. 0; B. ;0 C. ; D. ; 4 4 Câu 18. Cho hàm số y x3 3x2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng 0;2 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0;2 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;0 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 2; Câu 19. Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi? A. Hình (I). B. Hình (IV). C. Hình (III). D. Hình (II). Câu 20. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai? A. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau. B. Hình chóp tứ giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên đáy trùng với tâm của đáy. C. Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau. D. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông. Câu 21. Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD,M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MB=2MC.Mệnh đề nào sau đây đúng: A. MG//(ABC) B. MG//(BCD) C. MG//(ABD) D. MG//(ACD) Câu 22. Cho hàm số y x3 mx2 4m 9 x 5 , với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng ; A. 6 B. 5 C. 7 D. 4 Câu 23. Người ta sử dụng 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Vật lí, 9 cuốn sách Hóa học (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 12 học sinh, mỗi học sinh được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 12 học sinh trên có hai bạn Tâm và Huy. Tính xác suất để hai bạn Tâm và Huy có phần thưởng giống nhau. 19 1 1 5 A. . B. . C. . D. . 66 11 22 18 Câu 24. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán bằng: A. 5 B. 1 C. 2 D. 37 42 21 7 42 Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có SA (ABCD),ABCD là hình chữ nhật tâm O.Gọi I là trung điểm SC.Mệnh đề nào sau đây sai: A. BC  SB B. OI  (ABCD) C. BD  (SAC) D. SD  DC Câu 26. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau Mã đề 102 Trang 3/6
  3. A. y sin x x.cos x . B. y x.cos x . C. y sin x x.cos x . D. y x.cos x . 2x 1 Câu 38. Cho hàm số y . Mệnh đề đúng là x 1 A. Hàm số đồng biến trên hai khoảng ; 1 và 1; . B. Hàm số đồng biến trên hai khoảng ; 1 và 1; , nghịch biến trên 1;1 . C. Hàm số nghịch biến trên hai khoảng ; 1 và 1; . D. Hàm số đồng biến trên ¡ . Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AD=2BC, SA  (ABCD).Gọi E,M lần lượt là trung điểm của AD và SD.K là hình chiếu của E trên SD. Góc giữa (SCD) và (SAD) là: A. góc AMC B. góc EKC C. góc CSA D. góc AKC 3 2x ax b a Câu 40. Cho . Tính E ? 4x 1 4x 1 4x 1 b A. E 4 B. E 1 C. E 4 D. E 16 cos x 3 Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số y nghịch biến trên khoảng ; cos x m 2 0 m 3 0 m 3 A. . B. m 3 . C. . D. m 3 . m 1 m 1 Câu 42. Đạo hàm của hàm số y 4 x 2 là: x x 1 2x A. y , B. y , C. y , D. y , 2 4 x 2 4 x 2 2 4 x 2 4 x 2 Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có SA  (ABCD), ABCD là hình chữ nhật có AB=a, AD=2a, SA= a 3 .Tang của góc giữa (SBD) và (ABCD) bằng: 15 15 3 5 2 5 A. B. C. D. 3 2 2 5 Câu 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là: A. SF (F là trung điểm CD) B. SG (G là trung điểm AB) C. SO ( O là tâm của ABCD) D. SD Câu 45. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x4 4x2 5 tại điểm có hoành độ x 1. A. y 4x 2. B. y 4x 6. C. y 4x 2. D. y 4x 6. Câu 46. Một chất điểm chuyển động có phương trình S t3 3t 2 9t 2 , trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là: A. 12m / s2 B. 9m / s2 C. 12m / s2 D. 9m / s2 x2 1 khi x 1 Câu 47. Cho hàm số f x x 1 . Tìm a để hàm số liên tục trên ¡ ax 1 khi x 1 1 A. a B. a 3 C. a 1 D. a 1 2 Câu 48. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Khoảng cách từ A đến mp(SCD) bằng: a 14 a 14 a 14 A. B. C. a 14 D. 2 3 4 Câu 49. Cho hàm số y x3 3x2 9x 15 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định SAI ? A. Hàm số đồng biến trên ¡ . B. Hàm số đồng biến trên 1; . Mã đề 102 Trang 5/6