Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 (Mã đề 004) - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Phong số 2 (Kèm đáp án)

docx 6 trang giangpham 25/12/2022 6860
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 (Mã đề 004) - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Phong số 2 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_lan_1_mon_toan_12_ma_de_004_nam_hoc_2.docx
  • pdfdap an Môn Toán.pdf

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 (Mã đề 004) - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Phong số 2 (Kèm đáp án)

  1. SỞ GD - ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 MÔN THI: TOÁN 12 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 06 trang, 50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh : Số báo danh : Mã đề 004 Câu 1. Đường thẳng y 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây? 3x 4 x 1 2x 1 x 1 A. B.y C. D. y y y x 2 2x 1 x 1 x 2 4x 5 Câu 2. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y là: x 1 A. 1B. 2C. 3D. 0 Câu 3. Giá trị cực đại của hàm số y x3 3x là: A. 1.B. 2.C. 2.D. 1. x 1 Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y trên đoạn 1;2 là 2x 1 1 2 A. B. C. D. 2 0 5 3 2x- 1 Câu 5. Cho đồ thị hàm số y = có đồ thị (C). Tọa độ điểm I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số là x + 2 æ 1ö æ 1ö A. I (2;2) .B. .C. I ç-2;- .÷D. . I (-2;2) I ç2; ÷ èç 2÷ø èç 2÷ø Câu 6. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau Giá trị cực đại của hàm số y f x là A. B.0 C. D. 2 1 3 2x 1 Câu 7. Cho hàm số y . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? x 1 A. Hàm số đồng biến trên các khoảng ; 1 và B. 1Hàm; số đồng biến trên ¡ C. Hàm số nghịch biến trên D.¡ Hàm số nghịch biến trên khoảng và ; 1 1; Câu 8. Thể tích khối chóp có độ dài đường cao bằng 6, diện tích đáy bằng 8 là A. 12 .B. .C. .D. .48 16 24 Câu 9. Cho hàm số y f x có đạo hàm f ' x x2 1. Chọn khẳng định đúng dưới đây. A. Hàm số nghịch biến trên ¡ .B. Hàm số nghịch biến trên . 1;1 C. Hàm số đồng biến trên ¡ .D. Hàm số nghịch biến trên . ;1 Câu 10. Tứ diện ABCD có bao nhiêu cạnh? A. 6 B. 4 C. 3 D. 8 Câu 11. Hàm số y x3 1 có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 0 .B. .C. .D. . 1 3 2 Trang 1/6 - Mã đề 004
  2. Câu 19. Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ, khẳng định nào sau đây sai? y 3 1 1 O 1 x 1 A. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;3 . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ; 4 . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1; . D. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;1 . Câu 20. Cho hàm số y f (x) đồng biến trên R . Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên 0;3 bằng A. f 2 . B. .C. f .D. 1 . f 0 f 3 Câu 21. Một khối hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh? A. 12 .B. .C. .D. . 8 6 10 Câu 22. Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp đều S.ABCD là A. B.2 C. D. 4 6 7 Câu 23. Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? A. y x3 2x2 .B. y x .C.3 2x2 .D. y x4 2x2 . y x4 2x2 Câu 24. Đồ thị hình bên là của hàm số nào? A. B.y C.x 3D. 3x y x3 3x y x3 2x y x3 2x Câu 25. Cho hàm số y f x C có bảng biến thiên Đồ thị C của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận? A. B.3 C. D. 2 1 0 Trang 3/6 - Mã đề 004
  3. 1 Câu 38. Một vật chuyển động theo quy luật S 10t 2 t3 , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật 3 bắt đầu chuyển động và S m là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây từ lúc vật bắt đầu chuyển động vận tốc v m / s của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t s bằng: A. 15 s .B. C. .D. 20 .s 8 s 10 s 1 Câu 39. Có bao nhiêu số thực m để hàm số y x3 mx2 m2 m 1 x 1 đạt cực đại tại x 1 . 3 A. B.3 C. D. 0 2 1 x 2 Câu 40. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y đồng biến trên khoảng x 5m ; 10 ? A. 2 .B. .C. .D. Vô số. 1 3 1 Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y x3 2mx2 4x 5 đồng biến trên ¡ 3 A. 3.B. 1.C. 2.D. 0. Câu 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 2 (C)cắt đường thẳng d : y = m(x- 1) tại ba điểm phân biệt x1, x2 , x3 . A. .B.m > - 2 .C.m = - 3 .D. m. > - 3 m = - 2 Câu 43. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y x3 6x2 4m 2 x 2 nghịch biến trên khoảng ;0 là 1 1 5 5 A. ; .B. . C. ; .D. . ; ; 2 2 2 2 Câu 44. Cho hình chóp S.ABC có AC = a, BC = 2a , A·CB = 120o , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) góc 30o . Tính thể tích khối chóp S.ABC . a3 105 a3 105 a3 105 a3 105 A. B. C. D. 7 42 21 28 Câu 45. Người ta muốn thiết kế một bể cá bằng kính không có nắp với thể tích 72dm3 , chiều cao là 3dm . Một vách ngăn (cùng bằng kính) ở giữa, chia bể cá thành hai ngăn, với các kích thước a,b (đơn vị dm ) như hình vẽ. Tính a,b để bể cá tốn ít nguyên liệu nhất (tính cả tấm kính ở giữa), coi bề dày các tấm kính như nhau và không ảnh hưởng đến thể tích của bể. 3 dm b dm a dm A. a 24 dm ; b 24 dm .B. ; a 3 . 2 dm b 4 2 dm C. a 4dm ; b 6dm .D. ; . a 6dm b 4dm Câu 46. Cho hàm số y f x liên tục trên ¡ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số g x f x m đồng biến trên khoảng 0;2 ? A. 1. B. 4.C. 2.D. 3. Trang 5/6 - Mã đề 004