Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 (Mã đề 002) - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Phong số 2 (Kèm đáp án)

docx 6 trang giangpham 25/12/2022 7400
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 (Mã đề 002) - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Phong số 2 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_lan_1_mon_toan_12_ma_de_002_nam_hoc_2.docx
  • pdfdap an Môn Toán.pdf

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 (Mã đề 002) - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Phong số 2 (Kèm đáp án)

  1. SỞ GD - ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 MÔN THI: TOÁN 12 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 06 trang, 50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh : Số báo danh : Mã đề 002 Câu 1. Đồ thị của hàm số y = - x 4 - 3x 2 + 1 cắt trục tung tại điểm có tung độ bao nhiêu A. 0.B. 1.C. -3.D. -1. Câu 2. Tứ diện ABCD có bao nhiêu cạnh? A. 4 B. 6 C. 8 D. 3 Câu 3. Cho hàm số y f x liên tục trên đoạn  1;4và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  1;4. Giá trị của M m bằng A. 2 .B. .C. .D. . 5 1 0 2x- 1 Câu 4. Cho đồ thị hàm số y = có đồ thị (C). Tọa độ điểm I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số là x + 2 æ 1ö æ 1ö A. I ç2; ÷ .B. .C. I ç-2;- ÷ .D. . I (-2;2) I (2;2) èç 2÷ø èç 2÷ø Câu 5. Thể tích khối chóp có độ dài đường cao bằng 6, diện tích đáy bằng 8 là A. 12 .B. .C. .D. .16 48 24 Câu 6. Cho hàm số y f x có đạo hàm f ' x x2 1. Chọn khẳng định đúng dưới đây. A. Hàm số nghịch biến trên ¡ .B. Hàm số nghịch biến trên . ;1 C. Hàm số đồng biến trên ¡ .D. Hàm số nghịch biến trên . 1;1 Câu 7. Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ, khẳng định nào sau đây sai? y 3 1 1 O 1 x 1 A. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;3 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;1 . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ; 4 . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1; . Câu 8. Một khối hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh? Trang 1/6 - Mã đề 002
  2. 1 2 A. B. 2 C. D. 0 5 3 Câu 19. Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình f x 3 là A. 3 .B. .C. .D. . 0 2 1 Câu 20. Hàm số y x3 1 có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 1 .B. .C. .D. . 2 0 3 Câu 21. Cho hàm số y f (x) có bảng biến thiên như sau Hàm số y f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây A. B.( 2C.;0 D.) ( ;0) (2; ) (0;2) ax b Câu 22. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số y , với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào cx d dưới đây đúng? y 1 -1 O 1 x -1 A. y ' 0 ; x 1.B. y ' 0 ; x ¡ . C. y ' 0 ; x 1.D. y ' 0 ; x ¡ . Câu 23. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là a3 3 a3 3 a3 2 a3 2 A. .B. .C. .D. . 4 12 4 12 Câu 24. Cho hàm số y f x C có bảng biến thiên Đồ thị C của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận? A. B.1 C. D. 0 3 2 Câu 25. Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Trang 3/6 - Mã đề 002
  3. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) góc 30o . Tính thể tích khối chóp S.ABC . a3 105 a3 105 a3 105 a3 105 A. B. C. D. 7 28 42 21 5x 3 Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y không có tiệm cận đứng. x2 2mx 1 m 1 A. B.m C. D.1 1 m 1 m 1 m 1 x 2 Câu 39. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y đồng biến trên khoảng x 5m ; 10 ? A. 2 .B. Vô số.C. .D. . 3 1 1 Câu 40. Một vật chuyển động theo quy luật S 10t 2 t3 , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật 3 bắt đầu chuyển động và S m là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây từ lúc vật bắt đầu chuyển động vận tốc v m / s của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t s bằng: A. 10 s .B. .C. D. 8 s . 20 s 15 s Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 2 (C)cắt đường thẳng d : y = m(x- 1) tại ba điểm phân biệt x1, x2 , x3 . A. .B.m = - 3 .C.m = - 2 .D. .m > - 2 m > - 3 Câu 42. Tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều cạnh a bằng A. 6 3a2 .B. .C. 8 3a .D.2 . 4 3a2 2 3a2 Câu 43. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y x3 6x2 4m 2 x 2 nghịch biến trên khoảng ;0 là 5 5 1 1 A. ; .B. . C. ; .D. . ; ; 2 2 2 2 1 Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y x3 2mx2 4x 5 đồng biến trên ¡ 3 A. 2.B. 3.C. 0.D. 1. Câu 45. Người ta muốn thiết kế một bể cá bằng kính không có nắp với thể tích 72dm3 , chiều cao là 3dm . Một vách ngăn (cùng bằng kính) ở giữa, chia bể cá thành hai ngăn, với các kích thước a,b (đơn vị dm ) như hình vẽ. Tính a,b để bể cá tốn ít nguyên liệu nhất (tính cả tấm kính ở giữa), coi bề dày các tấm kính như nhau và không ảnh hưởng đến thể tích của bể. 3 dm b dm a dm A. a 3 2 dm ; b 4 2 dm .B. ; . a 4dm b 6dm C. a 24 dm ; b 24 dm .D. ; . a 6dm b 4dm Trang 5/6 - Mã đề 002