Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023

pdf 4 trang Hòa Bình 13/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_tap_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_sach_canh_dieu.pdf

Nội dung text: Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023

  1. ÔN TẬP CUỐI KỲ II TOÁN 7_ NĂM HỌC (2022-2023) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức số? A. (33 5) :8 B. 3x 7 C. x2 4 y D. (3 x ) y Câu 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là không là biểu thức đại số? 3.2 x A. 2.5 9.32 2 5 B. 2x 33 C. 75 D. . 5 0 Câu 3. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến? A. xy2 3 x 5 B. 2xy 3 x 1 C. 2x3 3 x 1 D. 2x3 4 z 1 Câu 4: Sắp xếp 6x3 5 x 4 8 x 6 3 x 2 4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được A. 8x6 5 x 4 6 x 3 3 x 2 4 B. 8x6 5 x 4 6 x 3 3 x 2 4 C. 8x6 5 x 4 6 x 3 3 x 2 4 D. 8x6 5 x 4 6 x 3 3 x 2 4 Câu 5: Bậc của đa thức 5x2 7 xx 4 5 là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 6: Nghiệm của đa thức A( x ) x 5 là: A. 0 B. 1 C. 5 D. 5 Câu 7: Cho biểu đồ sau: 14% 25% 36% 25% Phim hài Phim phiêu lưu mạo hiểm Phim hình sự Phim hoạt hình Phim có tỉ lệ yêu thích thấp nhất là : A. Phim hoạt hình. B. Phim hình sự. C. Phim hài. D. Phim phiêu lưu mạo hiểm. Câu 8: Cho biểu đồ đoạn thẳng sau: Số học sinh đến trường bằng xe đạp của lớp 7A trong một tuần 40 25 25 27 13 20 19 20 0 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Số học sinh Ngày trong tuần
  2. A.Đoạn thẳng AD B. Đoạn thẳng EG C.Đoạn thẳng GJ D.Đoạn thẳng SA Câu 16: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Một tam giác có hai trọng tâm B. Giao của ba đường trung tuyến của một tam giác gọi là trọng tâm của tam giác đó. C. Trong một tam giác có ba đường trung tuyến D. Các đường trung tuyến của tam giác cắt nhau tại một điểm. Câu 17: Giá trị của biểu thức x y tại x 1, y 2 là A. 4 B. 8 C. 3 D. 1 Câu 18: Cho Dx( ) 2 x2 9 x 17 . Kết quả của D 2 bằng A. -9 B. 9 C. 1 D. -1 Câu 19: Đa thức R(x) = P(x) + Q(x) biết Px( ) 2 x2 5 và Qx( ) 3 x2 . A. Rx( ) 5 x2 5 . B. Rx( ) x2 5. C. Rx( ) 5 x2 5. D. Rx( ) 5 x2 Câu 20: Đa thức Hx() Mx () Nx () , biết Mx( ) 5 x3 1 và Nx( ) 2 x3 A. Hx( ) 7 x3 1. B. Hx( ) 10 x3 C. Hx( ) 3 x3 1. D. Hx( ) 10 x3 1. Câu 21: Kết quả của phép tính 3x2 .2x 3 bằng A. 6x5 B. 6x5 C. 6x6 D. 6x6 Câu 22: Kết quả của phép tính x x 5 bằng A. x2 5 B. x 2 5x C. 2x 5 D. 2x - 5 Câu 23: Kết quả của phép tính x2 5x :(x 5) bằng : 2 A. x B. x C.x 5 D. 5 Câu 24: Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn chiều cao của cây hoa hồng trong 5 ngày như hình sau: